Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

Ramy IPMA ICB 4.0

Definicja kompetencji

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA (IPMA ICB®) przedstawiają definicję kompetencji, która jest powszechnie akceptowana przez specjalistów, rozpoznawalna i zrozumiała. Definicja ta nie ma na celu zdeklasowania lub zastąpienia żadnej innej definicji, ale raczej dostarczenie wskazówek dla osób zaangażowanych w realizację i zarządzanie projektami, programami i portfelami dotyczących ich rozwoju.

Kompetencja indywidualna to zastosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

 • Wiedza jest zbiorem informacji i doświadczenia, które jednostka posiada.
  Na przykład zrozumienie koncepcji wykresu Gantta można uznać za wiedzę.
 • Umiejętności to specyficzne możliwości techniczne, umożliwiające osobie wykonanie zadania.
  Na przykład stworzenie wykresu Gantta może być traktowane jako umiejętność.
 • Zdolności to umiejętne i skuteczne wykorzystanie  wiedzy w  określonej sytuacji.
  Na przykład opracowanie i skuteczne zarządzanie harmonogramem projektu może być uznane za zdolność.

Te trzy warunki są ze sobą ściśle związane w taki sposób, że posiadanie umiejętności zakłada pewną odpowiednią wiedzę. Fakt posiadania zdolności zakłada odpowiednie umiejętności i wiedzę, ale także praktyczne ich wykorzystanie, w odpowiedni sposób i we właściwym czasie.

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA (IPMA ICB®) systematyzują wiele aspektów kompetencji. Struktura IPMA ICB została stworzona na podstawie kilku kluczowych koncepcji, w tym:

Domeny

IPMA ICB nie przedstawia kompetencji z punktu widzenia określonych ról (np. kierownik projektu), ale raczej w kategoriach domen (na przykład osoby pracujące w zarządzaniu projektami). Uzasadnieniem tego podejścia jest to, że role i tytuły różnią się znacznie w zależności od języka, branży i głównego obszaru działalności. IPMA ICB opisuje zatem kompetencje istotne w zarządzaniu projektami, programami i portfelami. Każda z tych domen może zawierać role i nazwy, które wchodzą w zakres ogólnej domeny kompetencji.

Obszary kompetencji

IPMA ICB definiuje trzy obszary kompetencji, które tworzą Oko Kompetencji IPMA. Obszary te mają jednakowe zastosowanie do wszystkich trzech domen (zarządzania projektem, programem i portfelem). Trzy obszary kompetencji to:

 • Kompetencje w obszarze „Perspektywa” to metody, narzędzia i techniki, dzięki którym jednostki współdziałają z otoczeniem, a także przesłanki, które kierują ludzi, organizacje i stowarzyszenia w stronę inicjowania i wspierania projektów, programów i portfeli.
 • Kompetencje w obszarze „Ludzie”: składają się na nie osobiste i interpersonalne kompetencje, niezbędne do skutecznego uczestnictwa lub prowadzenia projektu, programu lub portfela;
 • Kompetencje w obszarze „Praktyka”  to specyficzne metody, narzędzia i  techniki stosowane w projektach, programach lub portfelach, w celu ich pomyślnej realizacji;

Elementy Kompetencji

W każdym obszarze kompetencji istnieją ogólne Elementy Kompetencji (CE - ang.  „Competence Elements”), które mają zastosowanie we wszystkich domenach. CE zawierają listę poszczególnych elementów wiedzy i umiejętności, niezbędnych do opanowania danego elementu kompetencji.

Kluczowe Wskaźniki Kompetencji

Kluczowe Wskaźniki Kompetencji (KCI – ang. „Key Compentence Indicators”) dostarczają konkretnych wskaźników zarządzania z sukcesem: projektem, programem i portfelem - w jednej, dwóch lub wszystkich trzech domenach.

Mierniki

Mierniki opisują osiągnięte wyniki wydajności w zakresie każdego Kluczowego Wskaźnika Kompetencji (KCI) danego Elementu Kompetencji (CE).