Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.1 Strategia

Kompetencja Strategia opisuje jak zrozumieć i przekształcić strategie w łatwe do zarządzania elementy, wykorzystując do tego celu projekty i programy. Kompetencja ta definiuje zatem taki system zarządzania wykonaniem, w którym projekty są postrzegane i zarządzane poprzez ich dostosowanie do strategii i wizji oraz zapewnia silną współzależność z misją i zrównoważonym rozwojem organizacji.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest zrozumienie strategii i procesów strategicznych, w ten sposób umożliwiając konkretnej domenie (zarządzania projektem, programem lub portfelem) zarządzanie projektem w aspekcie jego kontekstu.

Opis

Kompetencja ta opisuje formalne uzasadnienie celów projektu, a także uzyskanie korzyści dla długoterminowych celów organizacji. Obejmuje dyscyplinę strategicznego zarządzania, w ramach którego organizacja dekomponuje cele strategiczne na elementy łatwe w zarządzaniu, w celu:

 • Uzyskania korzystnych zmian w kulturze organizacyjnej, systemach i procesach biznesowych;
 • Stworzenia i realizacji uzgodnionych celów strategicznych;
 • Alokacji i klasyfikacji zasobów;
 • Informowania kierownictwa o potrzebie zmiany celów strategicznych;
 • Stymulowania ciągłego doskonalenia.

Plany strategiczne obejmują długoterminowe wizje i strategie średnio- i krótkoterminowe i powinny być dostosowane do misji, polityki jakości i wartości organizacji. Kompetencja Strategia obejmuje również proces rozumienia otoczenia organizacyjnego, opracowywanie pożądanego stanu korzyści i dokonywanie właściwego doboru projektów i / lub programów w ramach portfela. Zatem zgodność ze strategią powinna polegać na uwzględnieniu wizji i misji organizacji  w celach projektu lub korzyściach programu.

We wszystkich procesach dostosowania strategii, jednostki mogą stosować różne sposoby rozpowszechniania i zarządzania strategicznymi celami (np. zrównoważona karta wyników, macierz wydajności, analiza otoczenia itp.). Jednostka ustanawia więc system zarządzania wydajnością, zwykle napędzany przez krytyczne zmienne wynikowe, tj. krytyczne czynniki sukcesu (CSF – ang. „critical success factors”) i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI – ang. „Key Performance Indicators”). Dlatego też każdy projekt jest kontrolowany za pomocą zestawu CSF i KPI w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju organizacji.

Wiedza

 • Zarządzanie korzyściami;
 • Krytyczne czynniki sukcesu;
 • Kluczowe wskaźniki wydajności;
 • Misja organizacji;
 • Wizja organizacji;
 • Różnica między taktyką a strategią;
 • Diagnostyczne i interaktywne systemy kontroli zarządzania;
 • Zarządzanie wydajnością strategiczną;
 • Analiza porównawcza (ang. Benchmarking);
 • Systemy kontroli zarządczej;
 • Szkoły myślenia strategicznego.

Umiejętności i zdolności

 • Analiza i synteza;
 • Przedsiębiorczość;
 • Spójność z celami organizacji;
 • Myślenie strategiczne;
 • Myślenie w aspektach zrównoważonego rozwoju;
 • Świadomość kontekstu;
 • Orientacja na wyniki.

Powiązane elementy kompetencji

 • Pozostałe elementy kompetencji z obszaru Perspektywa;
 • Ludzie 5: Przywództwo;
 • Ludzie 9: Negocjacje;
 • Ludzie 10: Orientacja na wyniki;
 • Praktyka 1: Definiowanie projektu;
 • Praktyka 2: Wymagania, cele i korzyści;
 • Praktyka 11: Ryzyko;
 • Praktyka 12: Interesariusze.

Kluczowe wskaźniki kompetencji