Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.1 Strategia

4.3.1.2 Identyfikacja i wykorzystanie możliwości wpływu na strategię organizacyjną

Jednostka zna proces tworzenia strategii, realizowany często odgórnie przez zarząd / kierownictwo organizacji. Zamierzone strategie jednak często nie są realizowane, co wynika ze zmian zachodzących w otoczeniu oraz pojawiąjących się nowych możliwości i zagrożeń na wyznaczonej przez organizację ścieżce. W związku z tym należy mieć na względzie nie tylko ustalone już cele strategiczne, ale także narzędzia i metody kwestionowania tych celów i wpływania na zarząd, w celu dokonania koniecznych usprawnień. Takie podejście wpływania na organizację może być wspierane i zarządzane za pomocą interaktywnych systemów kontroli i stosowania podejścia oddolnego.

Mierniki

  • Zna proces tworzenia strategii;
  • Identyfikuje nowe zagrożenia i możliwości, mogące mieć wpływ na strategię;
  • Angażuje współpracowników w kwestionowanie strategii organizacyjnej, poprzez wdrażanie interaktywnych systemów kontroli (podejście oddolne i elastyczne cele);
  • Identyfikuje strategiczne usprawnienia;
  • Wpływa na proces tworzenia strategii poprzez proponowanie zmian.