Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.3 Zgodność , normy i przepisy

4.3.3.4 Identyfikacja i zapewnienie zgodności projektu z odpowiednimi zasadami i celami zrównoważonego rozwoju

Jednostka jest w stanie ocenić wpływ projektu na środowisko i społeczeństwo. Zdając sobie sprawę z tej odpowiedzialności, prowadzi badania, zaleca i stosuje niezbędne środki w celu ograniczenia lub rekompensaty negatywnych konsekwencji. Postępuje zgodnie z (lub nawet przekracza) wytyczne i zasady zrównoważonego rozwoju, pochodzące z wewnątrz organizacji oraz z szerszych kręgów społecznych i jest w stanie zachować równowagę pomiędzy wymaganiami społeczeństwa, wpływem na środowisko i gospodarkę. Rozumie, że aspekty zrównoważonego rozwoju, środki i postawy w tym  zakresie często różnią się w zależności od kraju i kultury.

Mierniki

  • Rozpoznaje społeczne i środowiskowe konsekwencje projektu;
  • Definiuje i komunikuje cele zrównoważonego rozwoju dla projektu i jego rezultatów;
  • Dostosowuje cele do strategii organizacyjnej zrównoważonego rozwoju;
  • Równoważy wymagania społeczeństwa, środowiska i gospodarki (ludzie, planeta, zysk) z procesami i produktami projektu;
  • Promuje rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska.