Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.2 Spójność wewnętrzna i rzetelność

Dostarczanie projektowych produktów i korzyści wymaga dużego osobistego zaangażowania, aby sprostać wymaganiom. Jednostka musi wykazać się uczciwością i rzetelnością, ponieważ brak tych cech może doprowadzić do porażki. Spójność wewnętrzna oznacza, że działamy zgodnie z własnymi moralnymi i etycznymi wartościami i zasadami. Rzetelność oznacza odpowiedzialne działanie, zgodnie z oczekiwaniami i/lub przewidywalnym zachowaniem.

Zamiar

Zamiarem tej kompetencji jest umożliwienie jednostce podejmowanie spójnych  działań i prezentowanie konsekwentnych zachowań w projektach. Dbałość o spójność wewnętrzną, integralność wspiera ideę środowiska opartego na zaufaniu, a więc takiego, w którym inni czują się bezpiecznie i pewnie.

Opis

Podstawą uczciwości i rzetelności jest spójność wartości, emocji, działań i rezultatów – a tę spójność budujemy mówiąc, co robimy i robiąc to o czym mówimy. Budujemy i promujemypewność siebie stosując się do norm etycznych i zasad moralnych - podstawy osobistych działań, decyzji i brania za nie odpowiedzialności.Jednostka jest osobą, na której można polegać.

Wiedza

 • Kodeksy etyczne / postępowania;
 • Zasady równości społecznej i zrównoważonego rozwoju;
 • Wartości osobiste i standardy moralne;
 • Etyka;
 • Uniwersalne prawa;
 • Zrównoważony rozwój.

Umiejętności i zdolności

 • Wzmacnianie pewności siebie i budowanie relacji;
 • Trzymanie się własnych standardów nawet pod wpływem presji i wbrew oporowi;
 • Poprawa i kształtowanie własnych zachowań.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie inne elementy kompetencji z obszaru Ludzie;
 • Perspektywa 3: Zgodność, normy i przepisy;
 • Perspektywa 4: Układy sił i interesów;
 • Perspektywa 5: Kultura i wartości.

Kluczowe wskaźniki kompetencji