Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.3 Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna to wymiana poprawnych informacji, przekazywanych dokładnie i konkretnie do wszystkich zainteresowanych stron.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest umożliwienie jednostce efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach, z różnymi odbiorcami i w różnorodnych grupach kulturowych.

Opis

Komunikacja interpersonalna opisuje główne aspekty skutecznej komunikacji. Zarówno treść, jak i środki komunikacji (ton głosu, kanał i ilość informacji), muszą być przejrzyste i dostosowane do odbiorców. Osoba musi weryfikować rozumienie komunikatów, poprzez aktywne słuchanie odbiorcy oraz poszukiwanie informacji zwrotnych. Promuje otwartą i szczerą komunikację, jest w stanie korzystać z różnych środków komunikacji (np. prezentacje, spotkania, pisemne formy, etc.) i rozumie ich wartość i ograniczenia.

Wiedza

 • Różnice pomiędzy informacją a przekazem;
 • Różne metody komunikacji;
 • Różne techniki zadawania pytań;
 • Zasady przekazu informacji zwrotnej;
 • Moderowanie;
 • Techniki prezentacji;
 • Style i kanały komunikacji;
 • Retoryka;
 • Język ciała;
 • Technologie komunikacji.

Umiejętności i zdolności

 • Używanie różnych sposobów i stylów komunikacji dla efektywnego porozumiewania się;
 • Aktywne słuchanie;
 • Techniki zadawania pytań;
 • Empatia;
 • Techniki prezentacji i moderacji;
 • Efektywne stosowanie mowy ciała.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Ludzie;
 • Perspektywa 4: Układy sił i interesów;
 • Perspektywa 5: Kultura i wartości;
 • Praktyka 5: Organizacja projektu i komunikacja;
 • Praktyka 12: Interesariusze.

Kluczowe wskaźniki kompetencji