Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.4 Relacje i zaangażowanie

4.4.4.1 Inicjowanie i rozwijanie relacji osobistych i zawodowych

Inicjowanie i rozwijanie relacji osobistych to poszukiwanie i korzystanie z okazji do nawiązania kontaktu z innymi ludźmi. Jednostka wykazuje zainteresowanie ludźmi i jest gotowa z nimi współpracować. Wykorzystuje możliwości i sytuacje do zawierania kontaktów osobistych i zawodowych. Jest obecna, dostępna, otwarta na dialog i utrzymuje kontakty. Jest widoczna i dostępna dla członków zespołu, klientów, kontrahentów i innych interesariuszy. Działa z uwagą, uwzględnia innych i włącza ich w obieg informacji.

Mierniki

  • Aktywnie poszukuje możliwości i okazji do nawiązywania nowych kontaktów;
  • Okazuje zainteresowanie poznawaniem nowych ludzi;
  • Używa humoru do przełamywania lodów;
  • Jest obecny, dostępny i otwarty na dialog;
  • Pozostaje aktywny w kontaktach, regularnie się spotyka;
  • Informuje innych na bieżąco.