Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.7 Konflikt i kryzys

Konflikt i kryzys obejmuje moderowanie i rozwiązywanie konfliktów i kryzysów, poprzez obserwację środowiska i stosowanie środków zaradczych; zdarzenia i sytuacje, konflikty charakterów, sytuacje stresujące i inne potencjalne niebezpieczeństwa. Lider zespołu musi radzić sobie odpowiednio do sytuacji i stymulować w nim proces ciągłego uczenia się, dla potrzeb rozwiązywania konfliktów i kryzysów w przyszłości.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest umożliwienie  jednostce podjęcia efektywnych działań w przypadku kryzysu lub konfliktu przeciwstawnych interesów / niezgodnych charakterów.

Opis

Konflikty mogą wystąpić między dwojgiem lub większą liczbą ludzi i / lub stron. Bardzo często konflikt niszczy dobre środowisko pracy i może spowodować negatywne skutki dla zainteresowanych stron. Kryzys może być następstwem konfliktu, lub może być wynikiem nagłej, gwałtownej lub decydującej zmiany w sytuacji, która zagraża, bezpośrednio lub pośrednio, skutecznym zablokowaniem  realizacji celów projektu. W takich chwilach wymagana jest szybka reakcja i zdolność osądu  koniecznego do oceny stopnia kryzysu, zdefiniowania scenariusza w celu rozwiązania kryzysu i zabezpieczenia projektu oraz dla podjęcia decyzji, czy i jak wysoko eskalować problem w ramach organizacji.

Zdolność do identyfikacji potencjalnych konfliktów i kryzysów oraz odpowiedniej reakcji wymaga zrozumienia podstawowych mechanizmów. Jednostka może używać różnych środków do reagowania na potencjalne lub rzeczywiste konflikty i kryzysy, na przykład współpraca, kompromis, profilaktyka, perswazja, eskalacja lub użycie władzy. Wszystko zależy od tego, jak osiągnie równowagę między interesami stron. Transparentność i spójność okazana przez jednostkę wobec  skonfliktowanych stron pomaga w znalezieniu akceptowalnych rozwiązań konfliktu. Jednak czasami konflikty nie mogą być rozwiązane wewnątrz zespołu lub projektu, a jedynie poprzez powołanie niezależnych stron pośredniczących w mediacjach  lub decyzyjnych.

Wiedza

 • Techniki łagodzenia;
 • Techniki kreatywności;
 • Techniki moderacji;
 • Techniki tworzenia scenariuszy;
 • Modele konfliktu;
 • Wartość konfliktów w budowaniu zespołu;
 • Plan kryzysowy;
 • Scenariusze najgorszego wypadku.

Umiejętności i zdolności

 • Zdolności dyplomatyczne;
 • Zdolności negocjacyjne, znajdowanie kompromisu;
 • Zdolności moderujące;
 • Umiejętność perswazji;
 • Zdolności retoryczne;
 • Zdolności analityczne;
 • Odporność na stres.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Ludzie;
 • Perspektywa 4: Nieformalne wpływy i interesy;
 • Perspektywa 5: Kultura i wartości;
 • Praktyka 8: Zasoby;
 • Praktyka 10: Planowanie i kontrola;
 • Praktyka 11: Ryzyko.

Kluczowe wskaźniki kompetencji