Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.2 Wymagania, cele i korzyści

4.5.2.2 Identyfikacja i analiza potrzeb i wymagań interesariuszy projektu

Umiejętność i zdolność identyfikacji potrzeb i wymagań interesariuszy wymaga wiedzy o organizacji i interesariuszach i komunikacji z nimi, w tym z klientami i użytkownikami końcowymi. Potrzeby i oczekiwania nie są tym samym, co sformalizowana deklaracja  wymagań; często potrzeby nie są formalnie przekazywane, ponieważ wydają się być  oczywiste, świadomie nie są wskazywane  lub są ukryte. Na tyle, na ile to możliwe, potrzeby należy jednoznacznie określić i przełożyć na wymagania. Te wymagania należy przeanalizować na przykład z wykorzystaniem technik zarządzania wartością (ang.: value management (VM) techniques).

Mierniki

  • Jest świadomy różnic między potrzebami, oczekiwaniami a wymaganiami;
  • Określa i dokumentuje potrzeby i wymagania interesariuszy;
  • Tworzy struktury monitorowania czy dostarczane produkty spełniają wymagania;
  • Analizuje potrzeby i wymagania interesariuszy;