Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.3 Zakres

4.5.3.1 Określenie produktów cząstkowych projektu

Produkty cząstkowe to materialne lub niematerialne aktywa projektu (rezultaty, usługi, produkty), którymi realizuje się oczekiwane skutki lub korzyści. Ponadto produkty cząstkowe projektu są mierzalnym efektami pracy, na podstawie których można wymiernie ocenić skuteczność i sukces zarządzania projektem. Produkt cząstkowy jest materialnym lub niematerialnym rezultatem projektu, który ma trafić do klienta (wewnętrznego lub zewnętrznego). Struktura i hierarchia celu (omówiona w elemencie kompetencji „4.5.2 wymagania i cele”) jest tutaj poszerzona i uzupełniona. Produkty (oraz podprodukty) cząstkowe projektu umieszcza się w dolnej części hierarchii. W graficznej prezentacji hierarchii cele i produkty cząstkowe łączy się liniami, aby wskazać powiązania i zależności między nimi.

Mierniki

  • Definiuje produkty cząstkowe projektu;
  • Zna i potrafi wyjaśnić różnice między celami i produktami cząstkowymi;
  • Tworzy hierarchię celów i przyporządkowuje do nich produkty cząstkowe;
  • Zna i stosuje hierarchię celów i jej zastosowanie.