Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.3 Zakres

4.5.3.2 Struktura zakresu projektu

Nadanie struktury zakresowi polega na uporządkowanym podziale całego projektu na podzadania oraz pakiety pracy. Taka struktura projektu lub podział struktury pracy zawiera ogólny podział wraz z pod-podziałami. Graficzna prezentacja struktury podziału pracy (WBS) ma zazwyczaj formę struktury drzewa i zawiera szereg uporządkowanych schodkowo poziomów w zależności od żądanej szczegółowości elementów zadań lub pracy. Istnieje wiele sposobów tworzenia WBS. Jedna reguła mówi, że cała struktura odzwierciedla wszystkie podprodukty konieczne do realizacji rezultatów projektu, takich jak analiza, projekt, rozwój i testowanie. Według innej reguły tworzenia struktury zakresu odzwierciedla on różne funkcjonalne lub fizyczne struktury rezultatów projektów. Niezależnie od podejścia, stworzenie struktury zakresu projektu  jest wartościowym sposobem na całościowe przedstawianie treści przedsięwzięcia. Wyjaśnianie i strukturyzacja zakresu może być również odpowiednia w przypadku podejścia iteracyjnego (np. agile), chociaż poziom szczegółów w WBS nie jest zazwyczaj tak głęboki  jak w podejściu liniowym lub sekwencyjnym.

 

Mierniki

  • Zna i potrafi wyjaśnić celowość i korzyści struktury definiującej zakres;
  • Zna i stosuje reguły tworzenia WBS;
  • Potrafi wyjaśnić różnice między różnymi regułami tworzenia WBS;
  • Potrafi wyjaśnić charakteru granic projektu oraz podać przykłady;
  • Potrafi uzasadnić powód i moment, w którym pełna WBS może być nieodpowiednia dla iteracyjnego podejścia (agile) do projektu.