Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.6 Jakość

4.5.6.2 Przegląd projektu i jego produktów cząstkowych w celu zapewnienia stałej zgodności z wymaganiami planu zarządzania jakością

Celem zarządzania jakością jest nieprzerwany przegląd projektu i jego projektów cząstkowych. Obejmuje wszystkie procesy, narzędzia, procedury, techniki i zasoby konieczne do spełnienia zdefiniowanych i zaplanowanych celów jakości. Proces zarządzania jakością ma zapewnić odpowiednią komunikację celów jakościowych, ich zrozumienie, akceptację oraz dążenie do ich zdobycia przez członków organizacji tymczasowej.

Proces ten polega również na wykonywaniu planu jakości wraz z postępem projektu, ponownej jego ocenie oraz osiągnięciu wymiernych wskaźników świadczących o jego wykonaniu. Audyty jakości mogą przeprowadzać różne strony, ludzie z wewnątrz lub z zewnątrz organizacji tymczasowej lub nawet podmioty zewnętrzne takie jak klienci. Audyty spełniają ważną i właściwą rolę, ponieważ oceniają funkcjonowanie procesu jakości i kontroli jakości, a wyniki audytów muszą być przeanalizowane, aby określić potrzebę wdrożenia działań naprawczych i zapobiegawczych lub żądań zmian. Audyty jakości mogą również posłużyć jako środek raportowania o postępach.

Mierniki

  • Potrafi wyjaśnić różne sposoby oceny realizacji projektu i jego procesów;
  • Potrafi nazwać kluczowe elementy konieczne dla efektywnego i wydajnego przeglądu projektu;
  • Potrafi wyjaśnić sposób komunikowania celów jakościowych;
  • Potrafi nazwać przyczyny, na podstawie których przeprowadza się audyt;
  • Przeprowadza audyt jakości;
  • Analizuje audyt jakości i definiuje środki lub żądania zmian;
  • Prezentuje przynajmniej jeden przykład działania korygującego;