Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.9 Zamówienia, kontrakty, współpraca

4.5.9.4 Nadzorowanie realizacji kontraktów, rozwiązywanie problemów i w razie potrzeby, staranie się o rekompensatę

Realizacja kontraktu oznacza stały nadzór nad dostawcami lub partnerami po wejściu kontraktu w życie, co ma zapewnić, że cały proces przebiegnie właściwie i w terminie. W razie odchyleń od kontraktu, osoba musi podjąć odpowiednie działania lub jeśli to konieczne przekazać problem do rozwiązania na wyższym poziomie kompetencji w organizacji. Jeśli jeden lub więcej warunków kontraktu (jak czas dostawy, jakość, itp.) nie jest spełniony, osoba musi zająć się takim problemem i, jeśli to możliwe, rozwiązać go.

To może wymagać zastosowania różnych technik począwszy od stonowanych pism aż po poważne renegocjacje i osoba musi wiedzieć kiedy należy użyć której techniki. Jeżeli partner nie zmienia swojego stanowiska, jednostka powinna zdecydować lub zachęcać do podjęcia decyzji o tym, czy należy dochodzić kary umownej, czy może dochodzić zadośćuczynienia od partnera kontraktowego w inny sposób. Może to przyjąć formę wejścia na drogę prawną lub udziału specjalistów z dziedziny prawa, przy czym w każdym przypadku należy konsultować się z zarządem, aby wszelkie działania pozostawały w zgodzie z długookresowymi strategicznymi zasadami zamówień.

Mierniki

  • Wdraża środki umożliwiające zarządzanie realizacją kontraktu;
  • Rozpoznaje odchylenia od postanowień kontraktu;
  • Wdraża działania naprawcze w przypadku naruszeń kontraktu (np. rozmowy, renegocjacje, itp.);
  • Angażuje (w przypadku trudności w renegocjacjach) dział prawny, logistyczny i/lub zaopatrzenia organizacji macierzystej;
  • Rozpatruje spory i roszczenia wynikające z kontraktu inicjowane przez dostawców;
  • Zamykanie relacji biznesowych w razie zagrożenia projektu lub po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z kontraktu.