Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.11 Ryzyko

Pojęcie ryzyka, a więc zagrożeń i szans obejmuje identyfikację , ocenę, planowanie strategii reakcji i wdrożenia oraz kontrolę ryzyka  powstającego w ramach projektów. Zarządzanie zagrożeniami i szansami pomaga osobom decyzyjnym dokonywać wyborów na podstawie dostępnych informacji, przypisywać priorytety działaniom i rozróżniać między alternatywnymi sposobami postępowania. Zarządzanie ryzykiem jest stałym procesem zachodzącym w całym okresie trwania projektu.

Zamiar

Dzięki temu elementowi kompetencji jednostka rozumie i skutecznie radzi sobie z zagrożeniami i szansami wykorzystując między innymi plan reakcji na ryzyko i strategie ogólne.

Opis

Zagrożenia (negatywne skutki) i szanse (pozytywne skutki) należy zawsze rozpatrywać w odniesieniu do celów projektu i ich wpływu na nie. Zaleca się, aby w pierwszej kolejności przemyśleć, które ogólne strategie byłby najodpowiedniejsze w przypadku ryzyka w kontekście strategii korporacyjnych i danego projektu  . Następnie proces zarządzania ryzykiem w pierwszej kolejności identyfikuje i ocenia ryzyko a dalej następuje sporządzenie i wprowadzenie planu reakcji. Plan odpowiedzi na ryzyko należy utworzyć i wdrożyć w zgodzie z wybranymi strategiami zarządzania ryzykiem. Osoba musi dopilnować, aby członkowie zespołu rozumieli wagę ryzyka  i brali czynny udział w procesie zarządzania ryzykiem. Osoba musi zapewnić by członkowie zespołu zgłaszali nadchodzące zagrożenia i szanse, a także odpowiada za angażowanie w proces innych interesariuszy i kiedy to konieczne również ekspertów. 

Wiedza

 • Strategie zarządzania ryzykiem;
 • Plany na wypadek zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych ;
 • Rezerwy kosztowe i czasowe
 • Oczekiwana wartość pieniężna (EMV) ryzyka;
 • Techniki i narzędzia jakościowej oceny ryzyka;
 • Techniki i narzędzia ilościowej oceny ryzyka;
 • Plany i strategie reagowania na zagrożenia i szanse;
 • Techniki i narzędzia rozpoznawania ryzyka;
 • Planowanie scenariuszy;
 • Analiza wrażliwości;
 • Analiza SWOT (silne/słabe strony, szanse, zagrożenia);
 • Podatność, apetyt, awersja i tolerancja na ryzyko;
 • Ryzyka biznesowe projektu lub programu;
 • Ryzyko rezydualne;
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia, wpływ i bliskość ryzyka;
 • Właściciel ryzyka;
 • Rejestr ryzyk;
 • Źródła zagrożeń i szans.

Umiejętności

 • Techniki rozpoznawania ryzyka;
 • Techniki oceny ryzyka;
 • Opracowywanie planów reagowania na ryzyko;
 • Wdrażanie, monitorowanie i kontrolowanie planów reagowania na ryzyko  ;
 • •     Wdrażanie, monitorowanie i kontrolowanie strategii całościowych zarządzania   ryzykiem;
 • Analiza Monte Carlo;
 • Drzewa decyzyjne

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Praktyka;
 • Perspektywa 1: Strategia;
 • Perspektywa 2: Nadzór zarządczy, struktury i procesy;
 • Perspektywa 3: Zgodność, normy i przepisy;
 • Perspektywa 4: Układy sił i interesów
 • Ludzie 5: Przywództwo;
 • Ludzie 7: Konflikt i kryzys;
 • Ludzie 8: Przedsiębiorczość i kreatywność.

Kluczowe wskaźniki kompetencji