Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.11 Ryzyko

4.5.11.2 Identyfikacja ryzyka i szans

Jednostka jest odpowiedzialna za stałe identyfikowanie wszystkich źródeł ryzyka oraz angażowanie innych w ten proces. Źródeł jest wiele, mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. Do dyspozycji są rozmaite techniki identyfikowania ryzyka i szans (np. doświadczenie, wiedza nabyta z poprzednich projektów, literatura branżowa, struktury podziału ryzyka oraz interaktywne sesje z członkami zespołu  m.in. burza mózgów, wywiady z interesariuszami i ekspertami z danej dziedziny , metoda delficka). Proces identyfikacji ryzyka nie tylko rozpoznaje zagrożenia, ale również szanse, dzięki którym przykładowo koszt produktów cząstkowych może być niższy, projekt można szybciej zrealizować, jest on bardziej odporny na zagrożenia lub po prostu jego jakość jest wyższa od zakładanej.  Wpływ środowiska na projekt zmienia się w czasie, dlatego identyfikacja ryzyka  powinna być zadaniem o charakterze stałym.

Mierniki

  • Nazywa i wyjaśnia różne źródła ryzyka oraz różnice między nimi;
  • Rozpoznaje zagrożenia i szanse;
  • Dokumentuje ryzyko w rejestrze ryzyk.