Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.13 Zmiana i transformacja

Nowo wypracowane zdolności i możliwości mogą przynieść korzyści tylko w sytuacji, kiedy się je wykorzystuje i kiedy są wspierane przez organizację i  ludzi którzy je otrzymują. Zmiana (polepszenie obecnej sytuacji pamiętając o przeszłych doświadczeniach) oraz transformacja (rozwój nowej sytuacji w oparciu o wizję przyszłości) umożliwiają proces, narzędzia i techniki, dzięki którym osoby i organizacje mogą dokonywać osobistych  i organizacyjnych przekształceń prowadzących do zaadoptowania i wprowadzenia zmiany.

Zamiar

Dzięki temu elementowi kompetencji jednostka może pomagać społecznościom, organizacjom oraz poszczególnym osobom dokonywać zmian lub transformacji, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie spodziewanych korzyści i sukcesu przedsięwzięcia.

Opis

Celem projektu jest wdrożenie ulepszeń, postęp . Celem inicjacji i organizacji projektu jest postęp . W wielu przypadkach postęp  osiąga się nie tylko poprzez zrealizowanie rezultatów przedsięwzięcia, ale również poprzez małe lub duże zmiany w zachowaniach organizacji.

Ludzie zazwyczaj nie sprzeciwiają się zmianie – opór pojawia się, jeżeli zmiana zaczyna ich bezpośrednio dotyczyć . Z ich obiekcjami można sobie poradzić przykładowo dzięki budowaniu wsparcia, komunikacji skupiającej się bezpośrednio na zaistniałym oporze oraz tworzeniem  wiedzy i umiejętności koniecznych do wdrożenia zmiany. Zmiana o charakterze bardziej strategicznym wymagać będzie wpływania na wiodącą koalicję lub interwencje o naturze psychologicznej lub psychospołecznej. Dobre zarządzanie zmianą objawia się tym, że ludzie czują się zaangażowani w proces zmiany i pracują kolektywnie dążąc do wspólnych celów oraz realizując korzyści i dostarczając rezultaty.

Transformacja  zachodzi, kiedy określona wizja pociąga za sobą zmianę zachowania i istnieje wola by robić rzeczy w inny niż obecnie sposób. Powodzenie transformacji zależy od wizji i jej siły oraz ludzi, którzy ją podzielają i są gotowi poświęcić energię na jej realizację.

Poziom zarządzania zmianą i transformacją wymagany przez przedsięwzięcie w dużej mierze zależy od ilości zakłóceń powstałych w codziennej pracy jednostek i grup oraz czynników takich jak kultura, system wartości i historia przeszłych zmian. Zmiana i przekształcenia nie odbywają się „z założenia”, nie projektuje się ich , i zazwyczaj nie są procesem linearnym. Osoba musi regularnie monitorować i oceniać skuteczność zmian i dokonywać adaptacji strategii  zmian i transformacj i. Musi również wziąć pod uwagę rozmiar zmiany wobec możliwości i zdolności ludzi, grup i organizacji, aby pomagać im w skutecznym dostosowaniu się do zmian lub transformacji.

Projekty zazwyczaj dostarczają nowe możliwości. Jednakże dopiero kiedy się wykorzystuje te możliwości i nowe zdolności wtedy dopiero powstaje wartość dodana i korzyści.  Zmiany biznesowe lub organizacyjne często zmieniają lub w znaczny sposób wpływają na procesy, systemy, struktury organizacyjne i role stanowisk, jednak przede wszystkim wpływają na zachowanie ludzi. Zmiany mogą być niewielkie lub wymagać całkowitej transformacji. Czasami mogą nawet być uciążliwe, wymagając specjalnych umiejętności dla ich wprowadzenia w życie. W wielu przypadkach projekt wywoła i wprowadzi zmianę, jednak zakończy się zanim korzyści z niej płynące będą osiągalne.

Wiedza

 • Style uczenia się poszczególnych osób, grup i organizacji;
 • Teorie zarządzania zmianą organizacyjną;
 • Wpływ zmiany na osoby;
 • Techniki zarządzania zmianą osobistą;
 • Dynamika grupy;
 • Analiza wpływu;
 • Analiza interesariuszy;
 • Teoria motywacji;
 • Teoria zmiany.

Umiejętności

 • Ocena możliwości i potencjału osoby, grupy i organizację do zmiany;
 • Reagowanie na zachowanie osób lub grup;
 • Radzenie sobie z oporem na zmiany.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Praktyka;
 • Perspektywa 1: Strategia;
 • Perspektywa 2: Nadzór zarządczy, struktury i procesy;
 • Perspektywa 4: Układy sił i interesów;
 • Perspektywa 5: Kultura i wartości;
 • Ludzie 3: Komunikacja interpersonalna;
 • Ludzie 5: Przywództwo;
 • Ludzie 8: Przedsiębiorczość i kreatywność.

Kluczowe wskaźniki kompetencji