Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.1 Strategia

4.3.1.4 Ustalenie, ocena i przegląd krytycznych czynników sukcesu

Jednostka potrafi rozpoznać, zdefiniować, zinterpretować i nadać priorytety  krytycznym czynnikom sukcesu (CSF), które bezpośrednio odnoszą się do projektu. CSF są bezpośrednio związane z celami organizacyjnymi i biznesowymi projektu. Dlatego poprzez osiągnięcie korzyści projektu, organizacja spełnia swoje cele strategiczne, operacyjne i taktyczne i ostatecznie osiąga sukces organizacyjny. Jednostka może uchwycić zarówno formalny, jak i nieformalny kontekst tych czynników i zidentyfikować ich wpływ na ostateczny wynik projektu. Znaczenie tych czynników sukcesu może się zmienić, zarówno ze względu na czynniki kontekstowe jak i dynamikę samego projektu. Zmiany personalne, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz projektu, także nie pozostają bez wpływu. W związku z tym należy okresowo sprawdzać i oceniać aktualność i znaczenie CSF i w razie potrzeby dokonywać zmian w celu podtrzymania sukcesu, nawet jeśli oznacza to przedwczesne zakończenie projektu.

Mierniki

  • Definiuje i/lub wdraża zestaw CSF dla celów strategicznych;
  • Używa CSF w celu dostosowania do strategii, ale też identyfikuje ich nieformalny kontekst;
  • Angażuje podwładnych do kwestionowania strategii organizacyjnej podczas definiowania CSF (interaktywna kontrola zarządzania – ambitne cele);
  • Stosuje CSF w strategicznym dostosowaniu projektu lub wewnątrz projektu;
  • Stosuje CSF w zarządzaniu interesariuszami;
  • Stosuje CSF do motywowania / nagradzania pracowników;
  • Dokonuje ponownej oceny osiągnięcia CSF w szerszym kontekście strategicznym.