Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.2 Nadzór zarządczy, struktury i procesy

4.3.2.3 Znajomość i stosowanie zasad zarządzania portfelem i sposobów ich wdrażania

Jednostka wie, w jaki sposób zarządzanie portfelem jest wdrażane w danej organizacji. Dlatego zna kryteria portfela oraz wymagane dane wejściowe i wyjściowe oraz potrafi określić wpływ projektu na portfel. Jest w stanie odkryć różne ograniczenia w ramach portfela i potrafi uwzględnić te ograniczenia przy planowaniu zasobów w swoim projekcie. Jednostka jest w stanie filtrować i / lub kierować kanałami komunikacji z danym portfelem, aby pozytywnie wpłynąć na realizację projektu. Zna pionowe kanały komunikacji (np. z kierownikiem programu lub komitetem sterującym projektu) i poziome kanały komunikacji (np. z innymi jednostkami w programie - pozostałymi zespołami projektowymi)  jako część ogólnego procesu koordynacji z programem lub portfelem.

Mierniki

  • Potrafi opisać cechy charakterystyczne portfela – krytyczne czynniki sukcesu (CSF) i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI);
  • Zna koncepcję zarządzania portfelem (struktury i procesy organizacyjne);
  • Efektywnie komunikuje się wewnątrz portfela w celu skutecznego zarządzania projektem.