Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.3.3 Zgodność , normy i przepisy

4.3.3.2 Rozpoznanie i zapewnienie zgodności projektu z wszelkimi odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

Jednostka wie, jakie przepisy dotyczące BHP oraz ochrony środowiska są istotne z punktu widzenia projektu. Ponadto jest w stanie rozpoznać potencjalne problemy, które wymagają szczególnej uwagi. Jest w stanie określić, w jaki sposób działania w ramach projektu lub produkty projektu mogą wpływać na członków zespołu projektowego i tych, którzy będą korzystać z produktu, oraz na środowisko, a następnie zastosować środki ochronne w miarę potrzeb. Wyważa ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty projektu tak, aby spełnić wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju i trwałości wyników projektu.

Mierniki

  • Identyfikuje odpowiednie dla projektu przepisy BHP i ochrony środowiska;
  • Określa kontekst BHP i ochrony środowiska dla projektu;
  • Identyfikuje ryzyko wynikające z wdrożenia środków BHP i ochrony środowiska w projekcie;
  • Zapewnia bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla członków zespołu projektowego;
  • Stosuje środki BHP i ochrony środowiska dla zapewnienia trwałości i stabilności projektu.