Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.4.5 Przywództwo

Przywództwo to m.in. wytyczanie kierunku działań dla jednostek i grup. Polega na umiejętności doboru i zastosowania odpowiednich stylów zarządzania w różnych sytuacjach. Oprócz przewodzenia swojemu zespołowi, osoba musi być postrzegana jako lider, także podczas reprezentowania projektu przed kierownictwem wyższego szczebla i innymi zainteresowanymi stronami.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest umożliwienie osobie przewodzenia innym, nadawania kierunku i motywowania członków zespołu, w celu podnoszenia wydajności jednostki i zespołu.

Opis

Lider musi być świadomy różnych stylów przywództwa i decydować, który jest odpowiedni dla jego charakteru, dla projektu, dla zarządzanego zespołu i innych interesariuszy, w zależności od sytuacji. Przyjęty styl przywództwa określa wzorce zachowań, metody komunikacji i zarządzania konfliktami, sposoby kontrolowania zachowań członków zespołu, procesy decyzyjne oraz ilość i rodzaj delegowania zadań. Przywództwo jest bardzo ważną kompetencją podczas całego cyklu życia projektu, a staje się szczególnie ważne, gdy zachodzi konieczność zmian lub niepewność co do przebiegu projektu.

Wiedza

 • Modele przywództwa;
 • Nauka indywidualna;
 • Techniki komunikacji;
 • Coaching;
 • Rozumienie i nadawanie sensu;
 • Podstawy wywierania wpływu i korzystania z władzy;
 • Podejmowanie decyzji (konsensus, demokratyczna / większościowa, kompromis, odgórne, etc.).

Umiejętności i zdolności

 • Samoświadomość;
 • Umiejętności słuchania;
 • Siła emocjonalna;
 • Umiejętność wyrażania emocji;
 • Radzenie sobie z błędami i porażką;
 • Dzielenie się wartościami;
 • Budowanie ducha zespołu;
 • Metody i techniki komunikacji i przywództwa;
 • Zarządzanie zespołami wirtualnymi.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Ludzie;
 • Wszystkie elementy kompetencji z obszaru Praktyka;
 • Perspektywa 4: Układy sił i interesów;
 • Perspektywa 5: Kultura i wartości;

Kluczowe wskaźniki kompetencji