Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.4 Zarządzanie czasem w projekcie

Kompetencja ta obejmuje planowanie w czasie wszystkich komponentów, zadań projektu, aby zoptymalizować jego realizację.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest umożliwienie osobie zdefiniowania, ustalenia kolejności, zoptymalizowania, monitorowania i kontroli czasu wszystkich elementów, dzięki którym możliwe będzie dostarczenie uzgodnionych rezultatów projektu.

Opis

Celem harmonogramowania jest określenie, kiedy należy wykonać dane zadania tak, aby realizacja przedsięwzięcia była jak najbardziej wydajna. Zadania należy przeanalizować i umieścić w czasie, oszacować ich czas trwania, przedstawić je w formie graficznej w diagramie/harmonogramie oraz przypisać odpowiednim osobom lub zespołom, tak aby wykonały je we właściwej, optymalnej kolejności. Czas trwania powinien również uwzględniać  monitorowanie zmian i odchyleń. Odchylenia w realizacji harmonogramu spowodowane czynnikami takimi, jak: zmiany w produktach cząstkowych, wymaganiach, ograniczona dostępność zasobów lub środków finansowych, opóźnienia w dostawach lub dostawy inne, niż uzgodniono - mogą wymagać zmiany harmonogramu. Harmonogram powinno się okresowo porównywać z planem bazowym oraz, w razie potrzeby, dokonywać korekt. W planowaniu iteracyjnym, harmonogram można podzielić na pola o określonej długości. Dla każdej iteracji można wtedy zdefiniować określony łańcuch czynności (np. projektowanie, realizacja, testowanie i wdrożenie). A zatem ogólny plan przedsięwzięcia kładzie nacisk na liczbę iteracji i innych działań (np. przygotowania, monitoring, itd.). Jeżeli istnieją wątpliwości co do ram czasowych wymaganych do wykonania danego etapu czy zadania należy wprowadzić do harmonogramu bufory czasowe.

Wiedza

 • Rodzaje planowania;
 • Metody prognozowania czasu;
 • Bilansowanie ;
 • Metody tworzenia i prezentacji harmonogramów (np. Diagram gantta, diagramy kanban);
 • Przydzielanie zasobów;
 • Analiza diagramu sieciowego;
 • Plany bazowe;
 • Planowanie ścieżki krytycznej;
 • Skracanie harmonogramu (ang. Crushing);
 • Technika bloków czasowych (ang. Time boxing);
 • Etapy/fazy;
 • Kamienie milowe;
 • Szybkie modelowanie i prototypowanie;
 • Spiralny/iteracyjny proces rozwoju, proces agile.

Umiejętności

 • Definiowanie zadań z  pakietów roboczych;
 • Definiowanie zależności;
 • Harmonogramowanie;
 • Szacowanie zasobów i czasu działania.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Praktyka
 • Perspektywa 2: Nadzór zarządczy, struktury i procesy;
 • Perspektywa 3: Zgodność, normy i przepisy;
 • Ludzie 3: Komunikacja interpersonalna;
 • Ludzie 5: Przywództwo;
 • Ludzie 8: Przedsiębiorczość i kreatywność;
 • Ludzie 9: Negocjacje.

Kluczowe wskaźniki kompetencji