Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.5 Organizacja projektu i komunikacja

Kompetencja „Organizacja projektu i komunikacja” obejmuje definicję, wdrożenie i zarządzanie tymczasową organizacją projektu. Definiuje również wymagane role i obowiązki oraz skuteczną wymianę informacji w tymczasowej organizacji. Ten element kompetencji oznacza też umiejętność tworzenia i archiwizowania dokumentacji, tworzenia struktur raportowania oraz planowania komunikacji projektu.

Zamiar

Zamiarem niniejszego elementu kompetencji jest umożliwienie jednostce  stworzenia wysoce wydajnej tymczasowej organizacji, uwzględniając relacje ze strukturą stałej organizacji i procesami komunikacyjnymi.

Opis

Niniejszy element kompetencji opisuje sposób organizacji projektu. W skład elementu Organizacja projektu i komunikacja wchodzą zarówno ludzkie zasoby jak i związane z nimi procesy komunikacyjne. Organizacja również obejmuje role pełnione w projekcie, odpowiedzialności i uprawnienia różnych poziomów. W strukturze zespołu zarządzania projektem wyróżniamy: poziom sponsora projektu, poziom zarządzania projektem (kierownik projektu) oraz poziom zarządzania wytwarzaniem produktów (liderzy zespołów). Organizacja projektu opisuje sformalizowane przepływy informacji między nimi tak, aby każdy z poziomów mógł podejmować przypisane obowiązki oraz podstawowe decyzje na podstawie wartościowych informacji. Zazwyczaj poziom sponsora projektu odpowiada za zdefiniowanie celu i zakresu projektu a poziom zarządzania projektem odpowiada za stworzenie wysokiej jakości produktów i wyników.

Aby każdy z poziomów był w stanie podejmować jak najbardziej korzystne, trafne decyzje, każdy z nich powinien pracować w oparciu o właściwe, dostarczane na czas, rzetelne informacje wysokiej jakości.

Osoba jest odpowiedzialna za jakość informacji, ich terminowość oraz przepływ. Informacje wewnętrzne, dokumentacja i komunikacja są ściśle powiązane z zarządzaniem organizacją i obejmuje  potrzeby informacyjne, budowanie infrastruktury dla wymaganych procesów i informacji, wreszcie monitorowanie wewnętrznych i zewnętrznych przepływów informacji.

Wiedza

 • Modele organizacyjne;
 • WBS jako podstawa organizacji projektu;
 • Systemy zarządzania dokumentami;
 • Systemy informacyjne i dokumentacyjne;
 • Plan informacji;
 • Regulacje i wymagania organizacji;
 • Bezpieczeństwo informacyjne;
 • Sposoby organizacji nadzoru zarządczego nad projektami i programami.

Umiejętności

 • Angażowanie/przekonywanie innych;
 • Zarządzanie zasobami w organizacji;
 • Przydział - delegowanie zadań;
 • Przekazywanie interfejsów innym częściom organizacji;
 • Obsługa oprogramowania wspierającego projekt w biurze;
 • Techniki przygotowywania oficjalnych dokumentów;
 • Planowanie zarządzania informacją;

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe elementy kompetencji z obszaru Praktyka;
 • Perspektywa 2: Nadzór zarządczy, struktury i procesy;
 • Perspektywa 3: Zgodność, normy i przepisy;
 • Ludzie 3: Komunikacja interpersonalna;
 • Ludzie 5: Przywództwo;
 • Ludzie 6: Praca zespołowa;
 • Ludzie 8: Przedsiębiorczość i kreatywność;
 • Ludzie 9: Negocjacje.

Kluczowe wskaźniki kompetencji