Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.8 Zasoby

4.5.8.1 Opracowanie strategicznego planu zasobów

Strategiczny plan zasobów precyzuje kto jest odpowiedzialny za określenie, przydział, rozwój, dystrybucję oraz uwolnienie zasobów. Obowiązki te mogą spoczywać na kierowniku programu (jeżeli przedsięwzięcie realizuje się w ramach programu), na organizacjach przynależących, na kierowniku HR lub na powiązanych projektach nadrzędnych. Strategiczny plan zasobów musi być w zgodzie z harmonogramem. Jednostka opracowuje, organizuje i ocenia plan oraz we właściwych momentach dostosowuje go do zaistniałych okoliczności.

Mierniki

  • Identyfikuje wymogi dotyczące zasobów w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie;
  • Potrafi określić istniejące i proponowane zasoby;
  • Dokonuje przeglądu i analizy możliwości organizacji w zakresie dostępności zasobów i identyfikuje trendy;
  • Współpracuje z organizacją nadrzędną lub procesami zarządzania portfelem.