Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.11 Ryzyko

4.5.11.3 Ocena prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka

Jednostka jest odpowiedzialna za stałe zadanie oceny zidentyfikowanego ryzyka. Ocena może być ilościowa lub jakościowa. Najlepszym wyjściem jest stosowanie łączenie obu procesów i dokonywanie regularnych, powtórnych ocen zagrożeń i szans. Ocena jakościowa bardziej nadaje się do głębokiej analizy źródeł zagrożeń  i/lub szans; bada też warunki ich powstania i wpływ na projekt. Przykładem może być planowanie scenariuszy „na wypadek".

Podstawą do oceny ilościowej jest ocena jakościowa. Ocena ilościowa stosuje wartości numeryczne, dzięki którym można mierzyć prawdopodobieństwo i wpływ oczekiwanego ryzyka  na cały projekt. Analiza Monte Carlo i  technika drzew decyzyjnych  są przykładami technik oceny ilościowej o dużych możliwościach.

Mierniki

  • Udział w jakościowej ocenie ryzyka;
  • Udział w ilościowej ocenie ryzyka;
  • Tworzenie i interpretacja drzew decyzyjnych dotyczących zagrożeń  i szans wraz z ich skutkami;