Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.12 Interesariusze

4.5.12.5 Budowanie i rozwój sieci kontaktów i sojuszy

W ramach strategii zarządzania interesariuszami należy wprowadzać i budować sieci i sojusze. Mogą mieć postać formalną lub nieformalną. Kiedy są formalne, negocjuje się i dokumentuje kształt umowy oraz wypracowuje i wdraża plan współpracy o charakterze stałym. Częścią planu  jest ustalenie miary skuteczności oraz ustalenie strategii wyjścia. 

Wszystkie sieci kontaktów i sojusze należy często oceniać i ulepszać w razie potrzeby. Sojusze mogą się kończyć zgodnie z założeniami lub kiedy formalne relacje przestają być korzystne dla przynależnych organizacji lub interesariuszy. Często organizacja pragnie wchodzić w przyszłe sojusze z tymi samymi partnerami przy nowych projektach, dlatego zakończenie formalnej relacji należy przeprowadzać z zachowaniem dobrych relacji.

Sieci są bardziej nieformalne i zazwyczaj utrzymują się długo po zakończeniu cyklu życia projektu.

Mierniki

  • Negocjuje i dokumentuje umowy o sojuszu ;
  • Opracowuje i wdraża plan współpracy;
  • Opracowuje i ocenia miar  sukcesu;
  • Pielęgnuje kluczowe porozumienia partnerskie;
  • Zamyka wszystkie formalne kontrakty;