Wytyczne kompetencji IPMA ICB 4.0

4.5.13 Zmiana i transformacja

4.5.13.2 Identyfikacja obszarów wymagających zmian i określenie szans płynących z transformacji

W przypadku projektów o charakterze biznesowym analizuje się wymagania organizacyjne oraz kontekst projektu, aby wskazać konieczne zmiany lub przekształcenia oraz czas ich przeprowadzenia. Projekty o perspektywie bardziej społecznej wymagają analizy, aby określić na które grupy społeczne projekt może i powinien mieć wpływ. Można to zrobić stosując rozmowy i wywiady, zbierając informacje, analizując dane lub organizując warsztaty. Czasami nowe szanse powstają w wyniku zmian w warunkach rynkowych, środowisku projektu lub w wyniku innych zmian organizacyjnych i społecznych. Wymagania zmian i szanse związane ze zmianą będą często się zmieniać, dlatego należy je regularnie śledzić i uwzględniać.

Mierniki

  • Identyfikuje grupy i osoby, na których oddziałuje określona zmiana;
  • Mapuje grupy interesów;
  • Regularnie identyfikuje wymagania dla wprowadzenia zmiany i płynące z niej korzyści;
  • Dostosowuje się do zmian interesów  i sytuacji.